top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 384 - NHIỀU VỊ TỲ KHƯU

Đã cập nhật: 20 giờ trước


“Yadā dvayesu dhammesu Pāragū hoti brāhmaṇo Athassa sabbe saṃyogā Atthaṃ gacchanti janato”.

"Nhờ thường trú hai pháp Đến được bờ bên kia. Bà-la-môn có trí, Mọi kiết sử dứt sạch."


Kệ ngôn nầy được Đức Đạo Sư thuyết lên khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến nhiều vị Tỳ khưu.


Được nghe rằng: Một hôm, có ba mươi vị Tỳ khưu từ phương xa đến Tịnh xá,

sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi, ngồi vào nơi phải lẽ. Bấy giờ Trưởng lão Sāriputta

quán xét thấy được duyên lành của chư Tỳ khưu ấy, Ngài đi vào yết kiến Đức Thế

Tôn bạch hỏi rằng:


“Bạch Thế Tôn, có hai pháp mà Ngài hằng dạy, đó là hai Pháp thế nào?”.


- Nầy Sāriputta, đó là CHỈ và QUÁN.


Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:


“Nhờ thường trú hai pháp. Đến được bờ bên kia. Bà-la-môn có trí. Mọi kiết sử

dứt sạch”.36 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page