top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 262,263 - NHIỀU VỊ TỲ KHƯU THAM VỌNG

Đã cập nhật: 13 thg 7
262. “Na vākkaraṇamattena Vaṇṇapokkharatāya vā Sādhurūpo naro hoti Issukī maccharī saṭho”.

​"Không phải nói lưu loát,

Không phải sắc mặt đẹp,

Thành được người lương thiện,

Nếu ganh, tham, dối trá."

263. “Yassa cetaṃ samucchinaṃ Mūlagacchaṃ samūhataṃ Sa vantadoso medhavī Sādhurūpo’ti vuccati

​"Ai cắt được, phá được

Tận gốc nhổ tâm ấy

Người trí ấy diệt sân,

Được gọi người hiền thiện."


Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết lên khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến nhiều vị Tỳ Khưu.


Một thưở nọ, khi nhìn thấy các Tỳ khưu trẻ và các vị Sa di lo hầu hạ các vị A Xà

Lê (Ācariya) của mình như: giặt, nhuộm y, và làm việc lặt vặt hộ các Ngài, thì một số

Đại Đức đề nghị với nhau rằng: “Chúng ta tuy có tài thuyết pháp nói đạo nhưng rốt

cuộc chẳng được ai phục dịch cả... Hay là bây giờ chúng ta hãy đến bạch với Đức Bổn

Sư như vầy: “Bạch Ngài, chúng con thông thạo về Kinh điển, Phật ngôn. Xin Ngài ra

chỉ thị cho các Tỳ khưu trẻ và các Sa di rằng: “Dầu học Pháp với thầy khác, các con

cũng phải đến nhờ các thầy nầy bổ túc cho rồi mới nên ôn tập”. Làm như vậy, ắt lễ

lộc chúng ta sẽ tăng trưởng.


Thế rồi, các Đại Đức ấy đến bạch với Đức Bổn Sư như vậy.


Sau khi nghe lời các Đại Đức bạch, Đức Bổn Sư biết ngay rằng: “Theo Giáo

Pháp nầy, nếu theo truyền thống là đúng. Nhưng các vị nầy chỉ chú trọng phần lễ lộc

mà thôi”. Do đó, Ngài phán dạy rằng:


- Ta không gọi các thầy là Lương thiện (sādhupūpā) chỉ vì các thầy có tài biện

thuyết thiện xảo. Người nào đã cắt đứt các pháp bất thiện, nhất là ganh tỵ bằng A La

Hán đạo, người ấy thật là người lương thiện.


Nói rồi Ngài ngâm lên hai bài kệ rằng:


262. “Na vākkaraṇamattena Vaṇṇapokkharatāya vā Sādhurūpo naro hoti Issukī maccharī saṭho”.

​"Không phải nói lưu loát,

Không phải sắc mặt đẹp,

Thành được người lương thiện,

Nếu ganh, tham, dối trá."

263. “Yassa cetaṃ samucchinaṃ Mūlagacchaṃ samūhataṃ Sa vantadoso medhavī Sādhurūpo’ti vuccati

​"Ai cắt được, phá được

Tận gốc nhổ tâm ấy

Người trí ấy diệt sân,

Được gọi người hiền thiện."27 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page