top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 388 - CHUYỆN MỘT NGƯỜI XUẤT GIA

Đã cập nhật: 13 thg 7


“Bāhitapāpo ti brāhmaṇo Samacariyā samaṇo’ti vuccati Pabbajayam attano malaṃ Tasmā pabbajito’ti vuccati”.

"Dứt ác gọi Phạm chí, Tịnh hạnh gọi Sa môn, Tự mình xuất cấu uế, Nên gọi bậc xuất gia."


Kệ ngôn nầy, Đức Thế Tôn thuyết ra khi ngự tại Jetavana, đề cập đến một người xuất gia.


Tương truyền rằng: Có một Bà la môn tu theo ngoại giáo, có sự suy nghĩ rằng:


“Sa Môn Gotama gọi đệ tử mình là bậc xuất gia, ta đây cũng là bậc xuất gia. Sa

Môn Gotama nên gọi ta như vậy mới phải lẽ”.


Y đi đến yết kiến Đức Thế Tôn, bạch hỏi Đức Thế Tôn về việc nầy. Ngài phán

rằng:


- Nầy Bà la môn! Ta không nói rằng: là bậc xuất gia chỉ là bấy nhiêu thôi. Người

được gọi là bậc xuất gia vì đã đoạn trừ được mọi phiền não cấu uế.


Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:


“Dứt ác gọi Phạm chí. Tịnh hạnh gọi Sa môn. Tự mình xuất cấu uế. Nên gọi bậc

xuất gia”.
42 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page