top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 418 - CHUYỆN VỊ TỲ KHƯU KHIÊU VŨ (THỨ NHẤT)

Đã cập nhật: 3 ngày trước“Hitvā mānusakaṃ yogaṃ Dibbaṃ yogaṃ upaccagā Sabbayogavisaṃyuttaṃ Tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”.

"Bỏ điều ưa, điều ghét, Mát lạnh, diệt sanh y Bậc anh hùng chiến thắng, Nhiếp phục mọi thế giới, Ta gọi Bà-la-môn."


Đức Thế Tôn trú tại Veḷuvana, nhấn đề cập đến vị Tỳ khưu đã từng khiêu vũ,

thuyết lên kệ ngôn nầy.


Tương truyền rằng: Có một thiện gia tử từng sinh sống bằng nghề khiêu vũ, một

hôm y theo đại chúng đến Tịnh xá nghe pháp của Đức Thế Tôn, nhàm chán đời sống

thế tục, y xuất gia, tinh cần hành đạo chẳng bao lâu chứng đạt quả vị Vô Lậu.


Một hôm, vị ấy cùng với đại chúng Tỳ khưu có Đức Phật là vị Thượng thủ đi

vào làng khất thực, chư Tỳ khưu thấy con một người khiêu vũ khác đang biểu diễn

nghệ thuật nhảy múa, nên hỏi rằng:


- Nầy Hiền giả! Con của người khiêu vũ đang biểu diễn những trò mà Hiền giả

từng biểu diễn. Vậy Hiền giả có còn thỏa thích với nghệ thuật đó nữa chăng?

- Thưa chư Hiền! Tôi không còn thỏa thích nữa.


Chư Tỳ khưu nói với nhau rằng:


- Nầy chư Hiền, vị Tỳ khưu nầy nói không thật, tự cho mình là vị A La Hán.


Đức Thế Tôn nghe được những lời bàn tán ấy, Ngài phán dạy rằng:


- Nầy chư Tỳ khưu! Con Như Lai đã vượt khỏi mọi phiền não rồi.


Sau đó, Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:

"Bỏ điều ưa, điều ghét, Mát lạnh, diệt sanh y. Bậc anh hùng chiến thắng, Nhiếp phục mọi thế giới, Ta gọi Bà-la-môn."


18 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page