top of page

Tích TRƯỞNG LÃO MAHĀPAṆṬHAKA - Câu Kệ 407

Đã cập nhật: 19 thg 6
“Yassa rāgo ca doso ca Māno makkho ca pātito Sāsaporiva āragga tamahaṃ Brūmi brāhmaṇaṃ”.

"Người bỏ rơi tham sân, Không mạn không ganh tị, Như hột cải đầu kim, Ta gọi Bà-la-môn."


Kệ Ngôn nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự nơi Veḷuvana, đề cập đến Trưởng lão Mahāpaṇṭhaka.

Tương truyền rằng: Trưởng lão Cūlapaṇṭhaka vì không thuộc bốn câu kệ, đã bị

anh mình đuổi ra khỏi Tịnh xá rằng:

- Nầy Cūlapaṇṭhaka! Đối với Giáo Pháp thì ngươi thiếu duyên, đối với đời sẽ là

người không có tài sản, thế thì còn lợi ích chi nữa đối với người sống trong Tịnh xá

nầy, ngươi hãy rời khỏi đây đi.

Rồi Trưởng lão Mahāpaṇṭhaka đóng cửa Tịnh xá lại. Chư Tỳ khưu bàn luận

cùng nhau rằng:

- Nầy chư Hiền, Ngài Mahāpaṇṭhaka đóng cửa Tịnh xá lại. Chư Tỳ khưu bàn

luận cùng nhau rằng:

- Nầy chư Hiền, Ngài Mahāpaṇṭhaka còn hành động như thế, hẳn bậc Vô Lậu

còn sân hận.

Bậc Đạo Sư ngự đến phán hỏi rằng:

- Nầy chư Tỳ khưu! Giờ đây các ngươi đang ngồi bàn luận về vấn đề gì?

Chư Tỳ khưu trình bạch lên vấn đề mình đang luận bàn, Ngài dạy:

- Nầy các Tỳ khưu! Các phiền não như tham, sân... hằng không có đối với Bậc

Lậu Tận, nhưng con Như Lai có hành động như thế vì hướng đến Pháp.

Rồi Ngài nói lên kệ ngôn rằng:

“Người bỏ rơi tham sân. Không mạn không ganh tị. Như hột cải đầu kim. Ta gọi

Bà-la-môn”.

 


19 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentarios


bottom of page