top of page

Tích TRƯỞNG LÃO SĀRIPUTTA - Câu Kệ 410

Đã cập nhật: 19 thg 6“Āsā yassa na vijjanti Asmiṃ loke paramhi ca Nirāsayaṃ visaṃyuttaṃ Tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”.

"Người không có hy cầu,

Đời này và đời sau,

Không hy cầu, giải thoát,

Ta gọi Bà-la-môn."


Kệ ngôn nầy được Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến Trưởng lão Sāriputta.


Tương truyền rằng: Trưởng lão Sāriputta cùng với 500 vị Tỳ khưu tùy tùng đi

đến ngôi Tịnh xá để an cư mùa mưa. Những cận sự trông thấy Trưởng lão đến, chuẩn

bị nhiều y. Khi mãn mùa an cư chưa đến ngày lễ dâng y thì Ngài đã nhận lời yêu cầu.

Và Ngài trở về để yết kiến Đức Thế Tôn, Ngài dặn bảo chư Tỳ khưu rằng:


- Khi các thiện gia dâng y, hãy để cho các Tỳ khưu cùng sadi trẻ. Các vị hãy

nhận và phân phát đi. Khi xong việc rồi thì báo tin cho ta được biết.


Sau khi dặn bảo như thế rồi, Trưởng lão lên đường du hành về Jetavana để yết

kiến Đức Đạo Sư. Chư Tỳ khưu bàn luận cùng nhau rằng:


- Cho đến hôm nay, chắc chắn Trưởng lão Sāriputta là người còn ái dục. Thật

vậy, vì Trưởng lão đã dặn chư Tỳ khưu rằng: “Khi thiện gia tử nhận y rồi, các vị hãy

gởi y cho nhóm đệ tử mình, hoặc là cất đi và nhắn tin cho tôi hay.”


Đức Đạo Sư ngự đến phán hỏi rằng:


- Nầy chư Tỳ khưu, bấy giờ các ngươi đang bàn luận về vấn đề gì?


Chư Tỳ khưu bạch trình lên Đức Thế Tôn về vấn đề đang bàn luận, Ngài dạy

rằng:


- Nầy chư Tỳ khưu! Con Như Lai không còn ái dục nhưng vị ấy nói như thế vì

nghĩ rằng: “Không bị thiệt cho các thiện gia tử về phước báu do sự cúng dường ấy, đó

cũng là lợi lộc phát sanh chân chánh đến chư Tỳ khưu và Sadi trẻ”.


Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:


“Người không có hỷ cầu. Đời nầy và đời sau. Không hỷ cầu giải thoát. Ta gọi

Bà-la-môn”.

 


22 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page