top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 392 - CHUYỆN TRƯỞNG LÃO SĀRIPUTTA

Đã cập nhật: 13 thg 7“Yamhā dhammaṃ vijāneyya Sammāsambuddhadesitaṃ Sakkaccaṃ taṃ namasseyya Aggihutaṃ’va brāhmaṇo”.

"Từ ai, biết chánh pháp Bậc Chánh Giác thuyết giảng, Hãy kính lễ vị ấy, Như phạm chí thờ lửa."


Đức Thế Tôn trú tại Jetavana, đề cập đến Trưởng lão Sāriputta, thuyết lên kệ ngôn nầy.


Tương truyền rằng: Trưởng lão Sāriputta từ khi nghe được pháp của Trưởng lão

Assaji, Ngài chứng đắc được Dự Lưu Quả khi vừa nghe dứt hai câu kệ đầu. Và từ đó,

mỗi khi biết Trưởng lão ở nơi nào, Ngài Sāriputta thường hướng về Trưởng lão Assaji

chấp tay đảnh lễ và nằm quay đầu về hướng đó. Chư Tỳ khưu bàn luận cùng nhau

trong Giảng đường rằng:


- Trưởng lão Sāriputta là người tà kiến, đến như giờ mà vẫn còn đảnh lễ các

hướng.


Chư Tỳ khưu mang vấn dề nầy trình bạch lên Bậc Đạo Sư. Đức Thế Tôn cho gọi

Trưởng Lão đến hỏi rằng:


- Nầy Sāriputta! Được nghe rằng ngươi thường đảnh lễ các hướng có thật vậy

chăng?


- Bạch ThếTôn! Chỉ có Ngài thấu hiểu sự đảnh lễ của con ở các hướng, hay

không đảnh lễ ở các hướng.


Rồi Đức Thế Tôn phán dạy chư Tỳ khưu rằng:


- Nầy chư Tỳ khưu! Sāriputta không đảnh lễ các hướng nhưng vì vị ấy được

nghe Pháp từ Assaji, chứng đạt Quả Dự Lưu. Do vậy, vị Tỳ khưu nhờ ai được thông

suốt Giáo Pháp của Như Lai đã thuyết giảng, vị Tỳ khưu ấy phải thành kính tôn thờ

người ấy, như Bà la môn hằng tôn thờ thần lửa vậy.


Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:


“Từ ai biết chánh pháp. Bậc Chánh Giác thuyết giảng. Hãy kính lễ vị ấy. Như

Phạm chí thờ lửa”.


29 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page