top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 195,196 - BẢO THÁP CỦA NGÀI KASSAPA

Đã cập nhật: 13 thg 7
195. “Pūjārahe pūjayato, Buddhe yadi va sāvake; Papañcasamatikkante, Tiṇṇasokapariddave”.

​195. Cúng dường bậc đáng cúng, Chư Phật hoặc đệ tử, Các bậc vượt hý luận, Đoạn diệt mọi sầu bi.

196. “Te tādise pūjayato, Nibbute akutobhaye; Na sakkā puññaṃ, Saṅkhātuṃ, imettamapi kenaci”.

​196. Cúng dường bậc như vậy,

Tịch tịnh, không sợ hãi,

Các công đức như vậy,

Không ai ước lường được.Kệ Pháp Cú nầy được Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài du hành, đề cập đến Bảo Tháp của Đức Chánh Đẳng Giác Kassapa.


Một thời, Đức Thế Tôn cùng hội chúng Tăng Tỳ khưu 500 vị, khởi sự du hành,

rời khỏi kinh thành Sāvatthī đi đến thành Bārāṇasī. Tuần tự du hành, Ngài trú tại một

ngôi đền gần làng Todeyyagāma ở giữa đường. Đức Thế Tôn ngự tại ngôi đền ấy và

Ngài phán bảo vị Dhammabhandāgārika (Vị Thủ Kho Chánh Pháp, tức là Ngài

Ānanda) rằng: “Nầy Ānanda! Hãy gọi người đang cày ruộng đến đây”.


Bà la môn ấy đi đến nơi Phật ngự, ông không đảnh lễ Đức Đạo Sư mà lại đảnh lễ

ngôi đền, rồi bước đứng sang một bên, Đức Thế Tôn phán hỏi rằng:


- Nầy Bà la môn! Ngươi nghĩ rằng: Nơi nầy là nơi nào?

- Thưa Ngài Sa môn Gotama! Tôi đảnh lễ ngôi đền nầy vì nghĩ rằng là bảo tháp

theo tục lệ của chúng tôi.


Đức Thế Tôn khiến tâm của Bà la môn ấy hoan hỷ, Ngài phán:


- Lành thay! Nầy Bà la môn, ngươi đảnh lễ nơi nầy là tốt đẹp lắm.


Chư Tỳ khưu nghe vậy, khởi lên sự hoài nghi rằng:


- Vì lẽ nào Đức Thế Tôn làm cho Bà la môn ấy hoan hỷ như thế.


Để đoạn nghi cho Tăng chúng, bấy giờ Đức Thế Tôn liền thuyết giảng bài kinh

Ghātikāra (trong Trung Bộ Kinh). Rồi Ngài dùng thần thông hóa thiện ngôi Bảo Tháp

vàng của Đấng Thập Lực Kassapa cao 1 do tuần, ngôi Bảo tháp vàng ấy lơ lửng giữa

hư không, đại chúng chiêm ngưỡng Bảo Tháp như là Bảo Tháp đang ở trước mặt

mình.


Ngài phán dạy Bà la môn ấy rằng:


- Nầy Bà la môn! Sụ cúng dường đến Bậc đáng cúng dường như Bảo Tháp nầy

thì rất xứng đáng.Rồi Ngài tuyên thuyết về bốn hạng người xứng đáng được lập tháp thờ là: Đấng

Chánh Đẳng Giác, Đấng Độc Giác Phật, Bậc Ứng Cúng A La Hán và Vua Chuyển

Luân Vương. Theo ý nghĩa mà Ngài thuyết trong Kinh Đại Bát Níp Bàn. Rồi Ngài

thuyết giảng chi tiết về ba loại Bảo Tháp là Sāricatīya – Uddisacetīya –

Paribhogacetīya.


Sau cùng, Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:


195. “Pūjārahe pūjayato, Buddhe yadi va sāvake; Papañcasamatikkante, Tiṇṇasokapariddave”.

​"Cúng dường bậc đáng cúng, Chư Phật hoặc đệ tử, Các bậc vượt hý luận, Đoạn diệt mọi sầu bi."

196. “Te tādise pūjayato, Nibbute akutobhaye; Na sakkā puññaṃ, Saṅkhātuṃ, imettamapi kenaci”.

"Cúng dường bậc như vậy,

Tịch tịnh, không sợ hãi,

Các công đức như vậy,

Không ai ước lường được."

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page