top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 78 - ĐẠI ĐỨC SA NẶC

Đã cập nhật: 1 ngày trước“Na bhaje pāpake mitte, Na bhaje purisādhame; Bhajetha mitte kalyāṇe, Bhajetha purisuttameti”.

"Chớ thân với bạn ác,

Chớ thân kẻ tiểu nhân.

Hãy thân người bạn lành,

Hãy thân bậc thượng nhân".


Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana, đề cập đến Đại đức Channa (Sa Nặc).


Tương truyền rằng: Đại đức có lần thốt ra lời mai mỉa hai vị Thượng Thinh Văn

như sau: “Trong khi Thái tử, con đại vương ta phát nguyện xuất gia tu hành khổ hạnh, thì Ngài ra đi chỉ có một mình, ta chẳng thấy có mặt nào khác. Thế mà, bây giờ có người đi đâu cũng tự xưng tên: Ta là Sāriputta, ta là Moggallāna. Chúng ta là Thượng Thủ Thinh Văn...”.


Đức Bổn Sư được chư Tỳ khưu bạch lại việc nầy, bèn cho gọi Đại đức đến

khuyên răn, dạy bảo. Đại đức nín nhịn được ba lần như vậy, nhưng sau đó lại vẫn mỉa mai hai vị Thượng Thủ Thinh Văn như trước.


Trong khi đang mỉa mai như thế, lần thứ ba Đại đức bị Đức Bổn Sư đòi đến và phán dạy rằng:

- Nầy Channa, hai Tỳ khưu ấy là Thượng Thinh Văn, chính là bậc đại trượng phu quân tử, là những bạn lành của ông. Ông nên thân cận giao kết với những bạn lành như thế.


Nói rồi, Đức Bổn Sư nhân đó thuyết một thời pháp, Ngài kết luận bằng bài kệ nầy:


“Na bhaje pāpake mitte,

Na bhaje purisādhame;

Bhajetha mitte kalyāṇe,

Bhajetha purisuttameti”.


"Chớ thân với bạn ác,

  Chớ thân kẻ tiểu nhân.

  Hãy thân người bạn lành,

  Hãy thân bậc thượng nhân".
92 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page