top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 87,88,89 KHÁCH TĂNG

Đã cập nhật: 17 giờ trước



87 “Kaṇhaṃ dhammaṃ vippahāya, Sukkaṃ bhāvetha paṇḍito; Okā anokamāgamma, Viveke yattha dūramaṃ”.

"Kẻ trí bỏ pháp đen,

Tu tập theo pháp trắng.

Bỏ nhà, sống không nhà,

Sống viễn ly khổ lạc".

88 “Tatrābhiratimiccheyya, Hitvā kāme akiñcano; Pariyodapeyya attānaṃ, Cittakilesehi paṇḍito”.

"Hãy cầu vui Niết Bàn,

Bỏ dục, không sở hữu,

Kẻ trí tự rửa sạch,

Cấu uế từ nội tâm".

89 “Yesaṃ sambodhiyaṅgesu, Sammā cittaṃ subhāvitaṃ; Ādānapaṭinissagge, Anupādāya ye ratā; Khīṇāsavā jutimanto, Te loke parinibbutā”.

"Những ai với chánh tâm,

Khéo tu tập giác chi,

Từ bỏ mọi ái nhiễm,

Hoan hỷ không chấp thủ.

Không lậu hoặc, sáng chói,

Sống tịch tịnh ở đời".


Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến năm trăm vị Tỳ khưu khách.


Tương truyền rằng: Có năm trăm vị Tỳ khưu đã kiết hạ an cư trong xứ Kosala. Sau khi mãn mùa an cư, các vị ấy trở về Jetavana để yết kiến Đức Bổn Sư. Đến nơi, đảnh lễ Đức Bổn Sư rồi, các vị ấy ngồi xuống một bên.


Sau khi lắng nghe chư Tăng phúc trình sự hành đạo của riêng từng nhóm, Ngài

thuyết pháp và ngâm lên bài kệ rằng:


87. "Kẻ trí bỏ pháp đen,

Tu tập theo pháp trắng.

Bỏ nhà, sống không nhà,

Sống viễn ly khổ lạc".


88. "Hãy cầu vui Niết Bàn,

Bỏ dục, không sở hữu,

Kẻ trí tự rửa sạch,

Cấu uế từ nội tâm".


89. "Những ai với chánh tâm,

Khéo tu tập giác chi,

Từ bỏ mọi ái nhiễm,

Hoan hỷ không chấp thủ.

Không lậu hoặc, sáng chói,

Sống tịch tịnh ở đời".





163 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page