top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 166 - TRƯỞNG LÃO TỰ LỢI

Đã cập nhật: 1 ngày trước“Attadatthaṃ paratthena, Bahunāpi na hāpaye; Attadatthamabhiññāya, Sadatthapasuto siyā”.

"Dầu lợi người bao nhiêu, Chớ quên phần tư lợi Nhờ thắng tri tư lợi, Hãy chuyên tâm lợi mình."


Kệ Pháp Cú này, Đức Bổn Sư thuyết khi ngự tại Jetavana Vihāra (Kỳ Viên Tự), đề cập đến Trưởng lão Attadattha (Tự Lợi).


Tương truyền rằng: Khi Bậc Đạo Sư nhận lời thỉnh cầu của Ma Vương, sau ba

tháng nữa Ngài sẽ nhập Níp Bàn. Rồi Đức Bổn Sư cho triệu tập Chư Tăng đến và

tuyên bố rằng:


- Này các Tỳ khưu! Sau ba tháng nữa, Như Lai sẽ viên tịch vậy!


Nghe tin này, bảy trăm Tỳ khưu phàm phát sanh sự kinh cảm, ngày đêm không

dám rời Đức Bổn Sư. Các vị ấy băn khoăn đi đi lại lại, thảo luận với nhau:


- Này chư đạo hữu, chúng ta sẽ làm gì đây?


Riêng Trưởng lão Attadattha không tham gia vào việc bàn luận với chư Tỳ khưu

mà nghĩ thầm: “Nghe nói còn ba tháng nữa Bậc Đạo Sư sẽ viên tịch Níp Bàn mà ta

hiện nay chưa dứt trừ được tình dục, phiền não tham ái. Vậy trong thời gian Bậc Đạo

Sư còn tại thế, ta sẽ tinh cần hành đạo để đắc quả A La Hán mới phải!”.


Thế nên Trưởng lão không đi đến nơi chư Tỳ khưu đang luận bàn về sự việc Đức

Thế Tôn sắp viên tịch, mà tìm nơi thanh vắng để hành đạo. Chư Tỳ khưu không thấy

Trưởng lão đến dự bàn như thế, bèn hỏi rằng:


- Này đạo hữu! Vì sao đạo hữu không nhập chúng mà cũng chẳng tham gia cuộc

thảo luận nào với chúng tôi cả?


Nói rồi, họ đưa Trưởng lão đến mách với Đức Bổn Sư:


- Bạch Ngài, thầy này đac hành động như thế, như thế …


Đức Bổn Sư hỏi Trưởng lão:


- Tại sao, thầy đã làm vậy?


Trưởng lão đáp rằng:


- Bạch Thế Tôn, con nghe Ngài sắp viên tịch Đại Níp Bàn trong ba tháng tới

đây, mà con thì chưa chứng đắc Giải thoát quả, cho nên con ráng Tinh tấn hành đạo

để đắc quả A La Hán trong khi Ngài còn tại thế.


Sau khi khen ngợi Trưởng lão, Đức Bổn Sư dạy rằng: “Này các Tỳ khưu, thầy

nào có lòng thương mến Ta thì hãy bắt chước gương của Trưởng lão Attadattha này,

không phải những người dâng cúng Ta bằng lễ vật hương hoa là tôn kính Ta đâu!Những người tôn kính Ta chính là những hành giả noi theo Chánh đạo. Bởi thế, các

Tỳ khưu khác hãy nên noi gương của Trưởng lão Attadattha này”.


Nói rồi Ngài ngâm kệ rằng:


“Attadatthaṃ paratthena, Bahunāpi na hāpaye; Attadatthamabhiññāya, Sadatthapasuto siyā."

"Dầu lợi người bao nhiêu, Chớ quên phần tư lợi Nhờ thắng tri tư lợi, Hãy chuyên tâm lợi mình."148 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page