top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 135 - BÁT QUAN TRAI CỦA PHỤ NỮ

Đã cập nhật: 1 ngày trước


135. “Yathā daṇḍena gopālo, Gāvo pājeti gocaraṃ; Evaṃ jarā ca maccu(1) ca, Āyuṃ pājenti pāṇinaṃ”.

"Với gậy, người chăn bò, Lùa bò ra bãi cỏ; Cũng vậy, già và chết, Lùa người đến mạng chung."

(1 Maccū (Theo bản Pāli của CSCD/Dhammagiri, India)).


Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết, khi Ngài an ngự tại Pubbārāma (Đông Phương Tự), đề cập đến Giới Bát quan của các Tín nữ, nhất là bà Visākhā (Thiện Chi).


Tương truyền rằng: Trong một ngày Giới Bát quan nọ, năm trăm phụ nữ thọ

Giới Bát quan rồi mới đi chùa. Bà Visākhā đến gần các phụ nữ cao niên trong nhóm

ấy và hỏi:


- Thưa các bà, các bà giữ Giới Bát quan để làm gì?


Họ đáp: “Nguyện cho tôi được hưởng phước chư thiên”.


Bà Visākhā lại hỏi các phụ nữ trung niên, các phụ nữ nầy đáp: “Để thoát khỏi

cảnh chồng chung(2)”.

(2 Sapattivāsā: Cảnh sống chung hai vợ một chồng. Ông Burlingame dịch là

quyền hạn của chồng “The Power of our husbands”.)

Bà Visākhā lại hỏi tiếp các thiếu phụ, các cô đáp: “Để được sanh con trai đầu

lòng”.

Nghe vậy, bà Visākhā lại hỏi tiếp các thiếu nữ, các cô đáp: “Để sớm được về làm

dâu gia đình tử tế”.

Sau khi nghe lời nguyện ước của tất cả phụ nữ, bà Visākhā dắt họ đi yết kiến

Đức Bổn Sư và tuần tự kể lại những lời họ đã nói cho bà nghe. Nghe xong câu chuyện

Đức Bổn Sư dạy rằng:

- Nầy Visākhā! Những chúng sanh hằng bị tứ khổ nhất là sự sanh, như kẻ chăn

bò tay cầm gậy lùa đi từ sanh đến lão, từ lão đến bịnh, từ bịnh đến tử, để cho sự tử

như búa bén chặt đứt mạng sống. Mặc dầu vậy, họ không nguyện giảm bớt sự sanh

bao giờ cả, mà chỉ nguyện tăng thêm luôn luôn.


Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp và ngâm lên kệ ngôn rằng:


“Yathā daṇḍena gopālo, Gāvo pājeti gocaraṃ; Evaṃ jarā ca maccu(1) ca, Āyuṃ pājenti pāṇinaṃ”.

"Với gậy, người chăn bò, Lùa bò ra bãi cỏ; Cũng vậy, già và chết, Lùa người đến mạng chung."



27 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

コメント


bottom of page