top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 164 - TRƯỞNG LÃO KA LÁ

Đã cập nhật: 13 thg 7“Yo sāsanaṃ arahataṃ, Ariyānaṃ dhammajīvinaṃ; Paṭikkosati dummedho, Diṭṭhiṃ nissāya pāpikaṃ; Phalāni kaṇṭakasseva(1) , Attaghaññāya phallati.”

"Kẻ ngu si miệt thị, Giáo pháp bậc La Hán, Bậc Thánh, bậc Chánh mạng. Chính do ác kiến này, Như quả loại cây lau Mang quả tự hoại diệt."

(1 Kaṭṭhakasseva (Theo bản Pāḷi của CSCD. / Dhammagiri. India)).


Kệ Pháp Cú này, Đức Bổn Sư thuyết khi ngự tại Jetavana Vihāra (Kỳ Viên Tự), đề cập đến Trưởng lão Lāla (Ka Lá).


Tương truyền rằng: Trong thành Sāvatthī (Xá Vệ) có nàng tín nữ với tâm thành

tín, hộ độ cho Trưởng lão Kāla, nàng đã chu đáo trong việc phụng sự Trưởng lão như

người mẹ lo lắng cho con mình.


Thân tộc của nàng thường xuyên đến tịnh xá Kỳ Viên nghe Pháp từ Bậc Đạo Sư,

trở về nhà hằng tán dương: “Chư Phật thật huyền diệu thay! Giáo Pháp của Ngài thật

là thậm thâm thay!”.


Nghe người nhà tán thán Pháp bảo như thế, nàng Tín nữ đã bạch với Trưởng lão

Kāla rằng:


- Bạch Ngài! Tôi muốn đến tịnh xá Kỳ Viên để được nghe Pháp từ nơi Đức Thế

Tôn.

- Này Cận sự nữ! Nàng chớ nên đến nơi đó.


Sáng hôm sau, nàng Tín nữ ấy lại xin Trưởng lão lần nữa, vị ấy lại từ khước. Cả

ba lần như thế, và Trưởng lão Kāla cũng ngăn cản trọn cả ba lần việc nàng Tín nữ

muốn được nghe Pháp từ nơi Đức Thế Tôn.


Hỏi rằng: Tại sao vị ấy lại cản trở cô tín nữ?


Người ta đồn rằng: Vì vị ấy có suy nghĩ: “Nếu nàng ta nghe được Pháp từ Bậc

Đạo Sư rồi, hẳn sẽ bỏ rơi ta”. Do vậy, ông mới cản trở cô Tín nữ ấy.


Một hôm, trong buổi sáng vào ngày Bát quan trai, độ điểm tâm và thọ giới xong,

bà đi đến chùa sau khi đã dặn bảo con gái:


- Con hãy ở nhà lo việc cúng dường vật thực đến Trưởng lão cho chu đáo nhé!


Nàng đi đến tịnh xá từ mờ sáng, về phần cô con gái đã chu toàn việc mẹ dặn bảo.

Trưởng lão đến nơi thọ thực tại tư gia ấy, thấy vắng bóng nàng tín nữ, nên hỏi thăm

rằng:


- Mẹ của con đâu rồi?- Bạch Ngài! Mẹ con đi đến tịnh xá Kỳ Viên nghe Pháp!


Nghe như vậy, tâm của Trưởng lão Kāla bồn chồn, lo lắng nghĩ: “Thật thế, giờ

đây nàng ấy đã bỏ ta rồi!”.


Ông đi nhanh về tịnh xá, thấy nàng Cận sự nữ ấy đang ngồi trong thính chúng

nghe Pháp, mới bạch với Bậc Đạo Sư rằng:


- Bạch Thế Tôn! Người nữ này rất tối trí, không hiểu được Diệu Pháp thâm sâu,

xin Ngài đừng giảng thuyết về Chân đế như Uẩn, Xứ, Giới, Đế… Ngài nên nói về Bố

thí, Trì giới cho nàng ta là đủ.


Với Phật Tuệ, Đức Thế Tôn hiểu rõ thâm ý của vị ấy, Ngài phán dạy rằng:


- Thầy là người Thiểu trí, chấp theo Tà kiến quấy ác đã miệt thị Giáo pháp của

Chư Phật. Như thế là thầy cố gắng tự huỷ diệt mình đó.


Nói rồi, Ngài ngâm kệ rằng:


“Yo sāsanaṃ arahataṃ, Ariyānaṃ dhammajīvinaṃ; Paṭikkosati dummedho ,Diṭṭhiṃ nissāya pāpikaṃ;  Phalāni kaṇṭakasseva(1) , Attaghaññāya phallati.”

"Kẻ ngu si miệt thị, Giáo pháp bậc La Hán, Bậc Thánh, bậc Chánh mạng. Chính do ác kiến này, Như quả loại cây lau Mang quả tự hoại diệt."


32 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page