top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 201 - ĐỨC VUA KOSALA BẠI TRẬN

Đã cập nhật: 1 ngày trước“Jayaṃ veraṃ pasavati, Dukkhaṃ seti parājito; Upasanto sukhaṃ seti, Hitvā jayaparājayaṃ”.

"Chiến thắng sinh thù oán, Thất bại chịu khổ đau, Sống tịch tịnh an lạc. Bỏ sau mọi thắng bại."


Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến sự bại trận của Vua Pasenadi.


Tương truyền rằng: Đức Vua Kosala chiến đấu với cháu mình là Đức Vua

Ajātasattu, gần làng Kāsika đã bị bại trận ba lần liên tiếp. Đến lần thứ ba, Đức Vua tự

nghĩ: “Trẫm không thắng được đứa con nít miệng còn hôi sữa. Vậy Trẫm còn sống để

làm gì?”.


Đức Vua bèn tuyệt thực, nằm liệt trên Long sàng.


Tin nầy được lan truyền khắp kinh thành, chư Tăng trình lên Đức Thế Tôn:


“Bạch Ngài! Được tin rằng Đức Vua Kosala ngự giá thân chinh gần thành Kāsika, bị

đánh bại ba lần, và bây giờ rút binh trở về. Ngài âu sầu nên tuyệt thực nằm liệt

giường, vì nghĩ rằng: Đã không thắng nổi đứa con nít miệng hôi sữa, thì Trẫm còn

sống làm gì?”.


Nghe Chư Tăng thuật lại câu chuyện, Đức Bổn Sư phán dạy:


- Nầy các Tỳ khưu! Người thắng cũng bị thù oán, người bại cũng chịu đau khổ.


Rồi Ngài ngâm lên kệ ngôn rằng:


“Jayaṃ veraṃ pasavati, Dukkhaṃ seti parājito; Upasanto sukhaṃ seti, Hitvā jayaparājayaṃ”.

"Chiến thắng sinh thù oán, Thất bại chịu khổ đau, Sống tịch tịnh an lạc. Bỏ sau mọi thắng bại."55 lượt xem0 bình luận

Comentarios


bottom of page