top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 168,169 - ĐỨC VUA SUDDHODANA

Đã cập nhật: 10 giờ trước
168. "Uttiṭṭhe nappamajjeyya, Dhammaṃ sucaritaṃ care; Dhammacārī sukhaṃ seti, Asmiṃ loke paramhi ca”.

"Nỗ lực, chớ phóng dật !

Hãy sống theo chánh hạnh;

Người chánh hạnh hưởng lạc,

Cả đời này, đời sau."

169. "Dhammaṃ care sucaritaṃ, Na taṃ duccaritaṃ care; Dhammacārī sukhaṃ seti, Asmiṃ loke paramhi ca.”

​"Hãy khéo sống chánh hạnh,

Chớ sống theo tà hạnh !

Người chánh hạnh hưởng lạc,

Cả đời này, đời sau."Kệ Pháp Cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự về thành Kapilavatthu, trú trong Tịnh xá Nigrodha, đề cập về Đức vua Suddhodana.


Tương truyền rằng: Sau khi thành đạo, chứng đạt quả vị Vô Thượng Chánh

Đẳng Giác. Bậc Đạo Sư ngự về kinh thành Kapilavatthu lần đầu để tế độ quyến thuộc,

gia quyến đã tiếp đãi Ngài trọng hậu, cúng dường đến Đức Phật và chư Thánh Tăng

Tịnh xá Nigrodha.


Trong buổi tiếp đón ấy, Ngài thị hiện thần thông, đi kinh hành trên hư không và

thuyết pháp thoại để diệt lòng ngã mạn thái quá của dòng Sakya. Các thân quyến của

Ngài ngay cả Đức vua Suddhodana cũng đảnh lễ Ngài. Một trận mưa màu đỏ rơi

xuống trong buổi trùng phùng ấy, người nào muốn ướt thì ướt, ai không muốn thì sẽ

không có giọt mưa nào chạm vào mình.


Thế rồi, gia tộc Sakya bàn luận về điều kỳ diệu của trận mưa ấy, Bậc Đạo Sư

phán dạy rằng:


- Chẳng phải chỉ trong kiếp này đây, này các Tỳ khưu! Trong quá khứ mưa cũng

rơi xuống khi gia tộc Như Lai được đoàn viên rồi.


Đại Đức Sāriputta và Đại Đức Moggallāna thỉnh cầu Đức Thế Tôn thuyết giảng

Bổn sự, Ngài thuyết giảng Bổn sanh Vessantara. Thân quyến của Ngài, sau khi nghe

xong Pháp thoại, hoan hỷ ra về không một ai nghĩ đến việc thỉnh Ngài cùng chư Tăng

vào ngày mai. Ngay cả Đức vua Suddhodana cũng không nghĩ đến, vì Đức vua nghĩ

rằng:


- Con của ta còn phải đến đâu ngoài Hoàng Cung nữa chứ. Thân tộc của Ngài

cũng cùng chung một ý nghĩ ấy, nên ra về. Đức vua về đến Hoàng Cung, cho người

sắp đặt vật thực thượng vị như cháo cơm… để dâng đến Đức Thế Tôn cùng hai muôn

Tăng chúng, sửa soạn nơi ngồi cho Tăng chúng nơi Hoàng Cung.


Vào buổi sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn vận mặc y phục, tay cầm y bát, đi vào

thành Kapilavatthu khất thực, theo sau Ngài là hai muôn Tăng chúng. Đức Thế Tôn

dùng Phật Tuệ quán xét rằng: Chư Phật quá khứ khi về đến thân tộc, có đi khất thực

ngay nhà thân tộc hay chăng? Hay là đi khất thực theo tuần tự? Ngài thấy rằng: Chư Phật quá khứ khất thực theo tuần tự thứ lớp.Thế là, Đức Thế Tôn ngự đến căn nhà đầu tiên. Dân thành náo động hẳn lên với

tin rằng: Thái Tử Siddhattha đi ăn xin. Các cung nữ được tin này liền trình lên Hoàng

Hậu Yasodharā là mẹ của Thái Tử Rāhula, nàng Yasodharā nghe tin sét đánh ấy vội

báo lại cho vua Suddhodana biết. Đức vua hối hả chạy ra cổng Hoàng Cung, đến đảnh

lễ Đức Thế Tôn bạch rằng:


- Con ơi! Vì sao con lại làm cho cha mất mặt như thế. Con đi khất thực như vậy

đã làm tổn hại đến cha vô cùng, con không nên làm như thế. Con hãy ngự trên kiệu

vàng đi tuần du Hoàng thành mới thích hơn. Này Thái Tử con! Vì sao con làm cha

mất mặt như thế?


- Này Đại Vương! Như Lai không có làm Ngài mất mặt đâu, Như Lai đang hành

theo phận sự của dòng dõi mình.

- Này con, sự đi khất thực sống là dòng dõi của Sát Đế Lỵ sao?

- Này Đại Vương! Việc làm ấy không thuộc về dòng Vua như Ngài nhưng lại

thuộc về dòng dõi của Như Lai, dòng dõi Như Lai là dòng Phật. Chư Phật quá khứ

hằng nuôi mạng bằng cách đi khất thực.


Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:


168. "Uttiṭṭhe nappamajjeyya, Dhammaṃ sucaritaṃ care; Dhammacārī sukhaṃ seti, Asmiṃ loke paramhi ca”.

"Nỗ lực, chớ phóng dật !

Hãy sống theo chánh hạnh;

Người chánh hạnh hưởng lạc,

Cả đời này, đời sau."

169. "Dhammaṃ care sucaritaṃ, Na taṃ duccaritaṃ care; Dhammacārī sukhaṃ seti, Asmiṃ loke paramhi ca.”

​"Hãy khéo sống chánh hạnh,

Chớ sống theo tà hạnh !

Người chánh hạnh hưởng lạc,

Cả đời này, đời sau."


Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page