top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 277 - NĂM TRĂM TỲ KHƯU QUÁN VÔ THƯỜNG

Đã cập nhật: 14 giờ trước
“Sabbe saṅkhārā aniccāti Yadā paññāya passati Atha nibbindati dukkhe Esa maggo visuddhiyā”.

"Tất cả hành vô thường

Với Tuệ, quán thấy vậy

Đau khổ được nhàm chán;

Chính con đường thanh tịnh."


Kệ Pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài trú tại Jetavana, đề cập đến 500 vị Tỳ khưu.

Tương truyền rằng: Sau khi thụ huấn đề mục thiền (Chỉ - Quán) nơi Đức Thế

Tôn, nhóm Tỳ khưu này đã vào rừng hành đạo, nhưng dầu tinh tấn cách nào cũng

không đắc quả A La Hán, nên tự nghĩ rằng:

- Chúng ta nên trở về học đề mục khác thích hợp hơn.

Rồi chư Tăng lên đường trở về bái yết Đức Thế Tôn, Ngài quán xét rằng: “Ta

nên chọn đề mục nào thích hợp với duyên lành của chư Tỳ khưu nầy?”. Ngài thấy

rằng: Trong thời Đức Phật Kassapa chư Tỳ khưu nầy đã từng chú niệm án xứ Vô

thường tướng suốt hai mươi ngàn năm. Bởi vậy, ta nên thuyết về Pháp môn Vô

thường tướng là thích hợp.

Suy xét xong, Đức Thế Tôn dạy rằng:

- Này các Tỳ khưu! Trong các cảnh giới, nhất là Dục giới, tất cả các pháp hữu vi

là không có thật, là không vững bền, là vô thường.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:

“Sabbe saṅkhārā aniccāti Yadā paññāya passati Atha nibbindati dukkhe Esa maggo visuddhiyā”.

"Tất cả hành vô thường

Với Tuệ, quán thấy vậy

Đau khổ được nhàm chán;

Chính con đường thanh tịnh."39 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page