top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 423 - BÀ LA MÔN DEVAHITA

Đã cập nhật: 11 thg 7“Pubbenivāsaṃ yo vedī Saggāpāyañ ca passati Atho jātikkhayaṃ patto Abhiññā vosito muni Sabbavositavosānaṃ Tam ahaṃ brūmi Brāhmaṇaṃ”.

"Ai biết được đời trước, Thấy thiên giới, đọa xứ, Đạt được sanh diệt tận Thắng trí, tự viên thành Bậc Mâu-ni đạo sĩ. Viên mãn mọi thành tựu Ta gọi Bà-la-môn.


Kệ ngôn nầy Đức Đạo Sư thuyết ra khi ngự tại Jetavana, đề cập đến câu hỏi của Bà la môn Devahita.

Tương truyền rằng: Có lần Đức Thế Tôn bị chứng bịnh cảm gió, Ngài phán dạy

Trưởng lão Upavāna đến nhà Bà la môn Devahita xin nước nóng cho Ngài. Vị Trưởng

lão đến nhà Bà la môn Devahita trình bày bịnh chứng của Đức Đạo Sư, rồi xin nước

nóng mang về.

Bà la môn Devahita nghe vậy, khởi tâm hoan hỷ rằng:

- Đấng Chánh Đẳng Giác bảo Trưởng lão Upavāna đến nhà của ta để xin nước

nóng. Thật là lợi đắc cho ta thay.

Y bảo gia nhân gánh nước nóng cùng với mía dâng lên Trưởng lão Upavāna.

Trưởng lão bảo nhóm gia nhân mang những thứ ấy về Tịnh xá Jetavana, thỉnh

Đức Thế Tôn tắm, xong rồi Ngài pha nước mía với nước nóng dâng lên Đức Thế Tôn.

Khi dùng xong nước mía ấy, bịnh của Đức Thế Tôn dứt khỏi, Bà la môn

Devahita suy nghĩ rằng:

- Giờ đây, ta nên cúng dường đến ai? Cúng dường đến vị nào có quả phước

nhiều? Ta nên bạch hỏi Đức Đạo sư.

Bà la môn Devahita đi đến Tịnh xá, đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, bạch hỏi

rằng:

- Người nên cúng dường đến ai? Vật cúng dường đến người nào có quả phước

nhiều? Sự cúng dường như thế nào sẽ được kết quả tốt đẹp?

- Nầy Bà la môn! Vật cúng dường mà người cúng dường đến Bà la môn như thế

nầy mới có nhiều quả phước cao thượng.

Rồi Ngài thuyết giảng về tư cách thành tựu Bà la môn đến Bà la môn Devahita.

Tiếp theo Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:

“Ai biết được đời trước. Thấy thiên giới đạo xứ. Đạt được sanh đoạn diệt. Thắng

trí tự viên thành. Bậc Mâu Ni Đại Sĩ. Viên mãn mọi thành tựu. Ta gọi Bà La Môn”.

 


128 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentarios


bottom of page