top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 422 - TRƯỞNG LÃO ANGULIMĀLA

Đã cập nhật: 11 thg 7“Usabhaṃ pavaraṃ viraṃ Mahesiṃ vijitāvinaṃ Anejaṃ nhātakaṃ buddhaṃ Tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”.

"Bậc trâu chúa, thù thắng

Bậc anh hùng, đại sĩ,

Bậc chiến thắng, không nhiễm,

Bậc tẩy sạch, giác ngộ,

Ta gọi Bà-la-môn."


Kệ ngôn nầy Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến Trưởng lão Angulimāla.

Chuyện nầy được giảng rộng trong kệ ngôn “Na ve kadariyā...” (PC. 177). Bấy

giờ, chư Tỳ khưu ngồi lại giảng đường, bàn luận với nhau rằng:

- Nầy Hiền giả Angulimāla! Hiền giả thấy con tượng hung hăng cầm lọng đứng

che sau lưng mình. Hiền giả có sợ chăng?

- Thưa chư Hiền, tôi không có sợ con tượng hung dữ ấy.

Chư Tỳ khưu cho rằng Trưởng Lão Angulimāla khoe Pháp Thượng nhân, nói lên

lời không thật. Nên đem câu chuyện ấy bạch trình lên Đức Thế Tôn rằng:

- Bạch Đức Thế Tôn! Hiền giả Angulimāla nói lời không đúng sự thật, tự cho

mình có pháp Thượng nhân.

- Nầy các Tỳ khưu! Angulimāla, con của Như Lai hằng không còn sợ hãi nữa, vì

rằng: Chư Tỳ khưu Vô Lậu dũng mãnh như thế nào, con Như Lai là một trong những

người dũng mãnh ấy. Angulimāla đã dứt khỏi sự sợ hãi rồi.

Đức Thế Tôn nhân đó thuyết lên kệ ngôn rằng:

“Bậc trâu chúa thù thắng. Bậc anh hùng đại sĩ. Bậc chiến thắng không nhiễm.

Bậc tẩy sạch giác ngộ. Ta gọi Bà-la-môn.

111 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

コメント


bottom of page